Meer wordt polder, water wordt land (2)

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken
Meer wordt polder, water wordt land (2)
710 3 luuk greansjean.jpg
Meerpolder
Adres
Lokatie ,
Jaartal -
Lees meer
Referentie
Categorie Object
ELV logo logo rgb-001.png

In de aanvraag tot droogmaken betoogden de investeerders dat het van groot algemeen nut was voor Holland, met name voor de vele inwoners omringd door meren en uitgeveende landen, als men ertoe overging het Zoetermeerse Meer:

te bedijcken, drooch te maecken ende tot vruchtbaer lant te maecken ten seer grooten dienst van tgemeene lant van Hollant, twelck ten respecte vande veelheyt der ingesetenen, menichte der binnelantsche wateren, meeren ende poelen, ende uijtgetrocken veenlanden ende cleynicheyt daer teghens vande vruchtbaere landen sonderlinge in dat quartier,

Het droog te maken meer lag vlakbij steden en andere plaatsen, zodat velen daar werk zouden vinden en dat daar landbouwproducten vandaan zouden komen:

soo midden int lant ende soo nae by soo veel treffelicke steeden ende plaetsen geleghen, ten hoochsten daer meede gedient is dat van waeter lant gemaeckt, veel ingesetenen daer aen profytelyck te werck gestelt ende meer vruchten daer deur ten gemeenen beste en de proffyte van elck geteelt,

Vervolgens haalden de aanvragers aan wat voor risico’s ze wel niet liepen. De dijk zou moeten komen op de slappe veengrond rondom het meer waardoor deze zou kunnen wegzakken:

ende deurgaans maer omtrent eenen voet min somerwater, waer deur de selve meer oock om droogh te cryghen ten minste drie hoogh soude moeten gemaelen, ende den dyck op d’aenleggende vaste landen geleyt werden, die noch midts de lichtheyt ende bolheyt vanden grondt der selver veel periculen van sinckinge soude subiect weesen.

Ze zouden te maken krijgen met seer excessive groote costen, periculen, ende swaricheiden, zodat zij verzochten om verlichting van de lasten.

Zo wilden het te bedijken land in eigendom krijgen en wensten dat de Staten van Holland hen van leenplicht zou ontslaan. Tevens vroegen ze belastingvoordelen, zoals vrijdom van verponding en schoorsteengeld voor de tijd van 40 jaar en van impost op bier tijdens de werkzaamheden. In de droogmakerij zouden slechts halve morgengelden geheven moeten worden vanwege de te verwachten langzame en sobere vruchtbaarheid en ook alle vruchten en vee en alle materialen die nodig waren zouden vrij moeten blijven van tolgelden.